Dai hoc ngoai ngu-dai hoc da nang da nang
Short Film | Project 13: Tides Canada
  •  
     
     

 Cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự

I. Cơ cấu tổ chức nhân sự
 
1.   Trưởng phòng:                   ThS. Nguyễn Thái Trung
E-mail: nttrung@ufl.udn.vn
ĐT. 02363.797.585
DĐ. 0905.167.544
 
 2. Phó trưởng phòng:             Nguyễn Hoài Nam
                                                   E-mail. nhnam@ufl.udn.vn
                                                   ĐT: 02363.699796
                                                   . 0819.116.166
 
3. Chuyên viên:
 
Nguyễn Xuân Vĩnh
nxvinh@ufl.udn.vn
0935.761.623
Đặng Ngọc Kim Nguyên
dnknguyen@ufl.udn.vn
0906.444.672
Bùi Việt Yên
bvyen@ufl.udn.vn
0936.298.233
Lê Thị Kiều Diễm
ltkdiem@ufl.udn.vn
077.747.9092
 
 
II. Phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020
 
1. Trưởng phòng Nguyễn Thái Trung:
- Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng; chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của Phòng.
- Phụ trách chung toàn bộ các mảng công tác của Phòng và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Duyệt công văn đi và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng và của Trường.
 
2. Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoài Nam:
          - Giúp Trưởng Phòng lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng; quản lý và tổ chức thực hiện các công việc được Trưởng Phòng phân công; thay mặt Trưởng Phòng làm việc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; ký một số giấy tờ, công văn khi được Trưởng Phòng ủy quyền; xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện công việc được phân công phụ trách, báo cáo Trưởng Phòng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Phụ trách công tác đón tiếp sinh viên nhập học đầu năm; công tác công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử của Phòng; hỗ trợ thu thập, xử lý, báo cáo dữ liệu điện tử của sinh viên.
- Ký các loại giấy xác nhận sinh viên.
- Thực hiện các báo cáo trong mảng công việc được phân công phụ trách.
 
3. Chuyên viên Nguyễn Xuân Vĩnh:
- Phụ trách, thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú và lưu học sinh; công tác bảo hiểm y tế sinh viên; xác nhận sinh viên; học bổng khuyến khích học tập, học bổng hỗ trợ sinh viên; hỗ trợ việc làm, thực tập, kiến tập cho sinh viên; đăng ký nghĩa vụ quân sự trong sinh viên.
- Phối hợp thực hiện khám sức khoẻ sinh viên nhập học và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.
 
4. Chuyên viên Đặng Ngọc Kim Nguyên:
- Phụ trách, thực hiện công tác chế độ chính sách cho sinh viên; công tác thi đua khen thưởng của Phòng; công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên; công tác chủ nhiệm lớp sinh viên, cố vấn học tập; công tác cấp phát thẻ sinh viên; công tác khảo sát việc làm cựu sinh viên.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.
 
5. Chuyên viên Bùi Việt Yên:
- Phụ trách, thực hiện công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử sinh viên, học viên, lưu học sinh; công tác thống kê, đối chiếu số lượng sinh viên theo định kỳ; công tác tổ chức các Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá, giữa khóa và cuối khoá học.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.
 
6. Chuyên viên Lê Thị Kiều Diễm:
- Phụ trách, thực hiện công tác văn thư của Phòng (xử lý, lưu trữ công văn đến, đi; dự thảo công văn đi và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng và của Trường); công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; hoạt động ngoại khóa của sinh viên; công tác bảo hiểm học sinh - sinh viên; công tác tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ cho sinh viên; theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên trên các trang mạng xã hội; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.